Regulamin okresu testowego

Regulamin promocji "TRIAL"

(dalej jako „Regulamin”)

 1. Organizatorem promocji „TRIAL” jest spółka Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43 oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna  z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000947117, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-300-59-51   (dalej jako „EEC”).
 2. Miejscem przeprowadzenia promocji „TRIAL” jest każda ze stron internetowych EEC, na której to zakup okresu testowego jest możliwy (dalej jako „Strona promocyjna”).
 3. Promocja „TRIAL” dotyczy zakupu okresu testowego na czas wskazany na stronie promocyjnej.
 4. Promocja „TRIAL” dotyczy wybranych produktów EEC wyszczególnionych na Stronach promocyjnych.
 5. Promocją TRIAL objęte są wskazane produkty, które od dnia 01.07.2020 r. będą oferowane za pośrednictwem EEC po obniżonych cenach. Promocja TRIAL jest bezterminowa. Jednakże EEC zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w każdym momencie informując o tym wyraźnie na stronach internetowych, na których to promocja występuje lub będzie występować.
 6. O wzięciu udziału w promocji TRIAL” rozstrzygać będzie moment potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Zapłać w procedurze zamówienia on-line. Potwierdzenia zamówień dokonane przed albo po terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za nieobjęte promocją TRIAL”, a ceny dodanych do koszyka produktów będą cenami nieuwzględniającymi postanowień niniejszego Regulaminu i promocji TRIAL.
 7. Produkty objęte promocją „TRIAL” i dostępne na Stronie promocyjnej będą możliwe do zakupienia od dnia 01.07.2020 r. po obniżonej cenie wskazanej na Stronach internetowych. Ceny produktów objętych promocją TRIAL będą wynosić minimalnie 1 polski złoty jako cena  detaliczna za wybrany produkt wskazanego na Stronie.
 8. Każdy produkt dostępny w promocji „TRIAL” wymaga posiadania członkostwa w Elite Expert Club. Członkostwo rozumiane jest poprzez posiadanie produktów o nazwach: „Home”, „Pro”, „Expert” oraz „Elite”. Jeśli w chwili aktywacji produktu w promocji „TRIAL” użytkownik nie posiada wykupionego członkostwa to zostanie ono dodane do zamówienia i przedstawione w podsumowaniu. Po zakończeniu okresu testowego w promocji „TRIAL” użytkownik w celu dalszego korzystania z produktu będzie miał aktywną płatność subskrypcyjną w kwocie standardowej zarówno na produkt, który wybrał w promocji, jak i produkt dotyczący członkostwa, tj. „Home”, „Pro”, „Expert” lub „Elite”.
 9. Elite Expert Club sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do indywidualnej decyzji o selekcji i doborze ilościowym produktów biorących udział w promocji TRIAL oraz procentowym obniżeniu cen poszczególnych produktów w ramach promocji TRIAL, z zachowaniem postanowień Regulaminu.
 10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji „TRIAL” dokonają na Stronie promocyjnej zakupu wybranych produktów wskazanych przez EEC w ramach promocji TRIAL, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (dalej jako Uczestnik promocji”).
 11. Aby wziąć udział w promocji „TRIAL” należy na Stronie promocyjnej kliknąć przycisk „Uzyskaj dostęp” przy produktach objętych promocją „TRIAL”, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami w celu dokonania płatności i ustalenia szczegółów dostawy. Dokonanie zakupu wiąże się z płatnością subskrypcyjną, która aktywowana będzie po zakończeniu okresu testowego wyznaczonego na stronie promocyjnej. Aby aktywować płatność konieczne jest wpisanie danych karty debetowej lub kredytowej, tj. numer karty, właściciela karty, okres ważności oraz kod CVC. Po okresie testowym wyznaczonym na stronie promocyjnej nabytym po cenie promocyjnej zostanie aktywowana standardowa płatność za dany produkt. Osoba, która dokona wskazanych czynności uważana będzie za Uczestnika promocji „TRIAL”.
 12. Aby zrezygnować ze standardowej płatności subskrypcyjnej aktywowanej po okresie testowym wyznaczonym na stronie promocyjnej należy skontaktować się z działem wsparcia kierując wiadomość na adres email: support@eliteexpert.club . Informacje o rezygnacji należy złożyć minimum 72h (w dniach roboczych) przed upływem terminu aktywowania kolejnego okresu rozliczeniowego w subskrypcji. W przypadku braku rezygnacji odnośnie standardowej płatności subskrypcyjnej zostanie naliczona opłata standardowa zgodna ze wskazanym w zamówieniu cennikiem na stronie promocyjnej, tak jak jest to określone w punkcie 10. W chwili zakończenia okresu Trial i przejścia na subskrypcję zgodne z cennikiem nie będą akceptowane prośby o zwrot w sytuacji zrealizowana automatycznej płatności  subskrypcyjnej.
 13. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji tylko raz biorąc pod uwagę jeden konkretny produkt objęty promocją „TRIAL”.
 14. Z promocji „TRIAL” nie mogą korzystać użytkownicy, którzy korzystają lub korzystali z danego produktu objętego promocją „TRIAL”.
 15. Promocja „TRIAL” na stronie promocyjnej jest ograniczona czasowo personalnie dla każdego z użytkowników. Oznacza to, że jeżeli użytkownik w czasie określonym na stronie promocyjnym nie skorzystał z oferty, to po upływie tego czasu będzie ona dla niego nieaktywna.
 16. Promocja „TRIAL” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik promocji „TRIAL” ma prawo wyboru czy korzysta z postanowień promocji TRIAL, czy uczestniczy w innej promocji.
 17. Każdy uczestnik promocji otrzymuje dostęp do wybranego przez siebie produktu objętego promocją „TRIAL” maksymalnie do 24 godzin od momentu zaksięgowania środków po złożeniu zamówienia.
 18. Produkty objęte promocją „TRIAL” są objęte standardowym regulaminem reklamacji i zwrotów umieszczonym na stronie głównej https://eliteexpert.club.
 19. Udział w promocji „TRIAL” jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 20. Udział w promocji „TRIAL” jest dobrowolny.
 21. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych produktów objętych promocją „TRIAL”, ich sposób i ramy użytkowania są określone na stronach promocyjnych.
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 23. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na domenach internetowych: https://eliteexpert.club/ , http://info.eliteexpert.club/ oraz wszelkich podstronach związanych z tymi domenami, ale jednocześnie dotyczących promocji „TRIAL” .
 24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij