Regulamin produktu „Rozmowa Wstępna”

 

Postanowienia wstępne

 1. 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu następującym zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
   1. a. Sprzedający – Elite Expert Club
   2. b. Kupujący lub Klient -  osoba, chcąca skorzystać z produktu pod nazwą Rozmowa Wstępna;
   3. c. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 – 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wg powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa;
 2. 2. W celu uzyskania możliwości poznania szczegółów produktu Sprzedającego pod nazwą “Roczny Mentoring” lub innych produktów Sprzedającego, niezbędne jest odbycie Rozmowy Wstępnej.
 3. 3. Rozmowa Wstępna jest płatna z góry i jest usługą polegającą na przedstawieniu przez pracownika lub inny podmiot z ramienia Sprzedającego, szczegółowych zasad  skorzystania z innych produktów Sprzedającego.
 4. 4. Odbycie Rozmowy Wstępnej nie zobowiązuje Klienta do zakupu jakichkolwiek innych (niż Rozmowa Wstępna) produktów od Sprzedającego.
 5. 5. Bez dokonania opłaty, Kupujący nie otrzyma Rozmowy Wstępnej i tym samym nie ma możliwości sprawdzenia szczegółów oferty w zakresie innych produktów Sprzedającego.

Opłata

 1. 6. Oplata wynosi 99,00 zł brutto.
 2. 7. Opłaty należy dokonać jedną z udostępnionych przez Sprzedającego metod płatności.
 3. 8. W sytuacji dokonania opłaty przelewem bankowym, Kupujący powinien wysłać potwierdzenie przelewu w możliwej formie, w chwili  dokonania przelewu (najlepiej zaznaczając taką opcję w banku), na adres support@eliteexpert.club. 
 4. 9. Data zaksięgowania opłaty na rachunku Sprzedającego, stanowi datę zawarcia umowy zakupu Rozmowy Wstępnej.
 5. 10. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania zwrotu opłaty Kupującemu wyłącznie w następujących przypadkach:
   1. a. Kupujący zażąda zwrotu opłaty przed datą Rozmowy Wstępnej;
   2. b. W trakcie Rozmowy Wstępnej Sprzedający lub Kupujący nie zdecydowali się na zawarcie umowy sprzedaży innego produktu Sprzedającego; 
   3. c. Mimo że w trakcie Rozmowy Wstępnej Kupujący nie zrezygnował z innego produktu Sprzedającego, to w ciągu 7 dni od chwili przeprowadzenia Rozmowy Wstępnej, poinformował Sprzedającego, że nie dokona zakupu produktu przedstawionego podczas Rozmowy Wstępnej.

Ustalenie terminu Rozmowy Wstępnej

 1. 11. Kupujący w chwili dokonania zakupu “Rozmowy Wstępnej” zobowiązany jest wskazać sugerowany termin do kontaktu ze strony Sprzedającego,  przypadający nie później, niż w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupu. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym w ciągu najbliższych 7 dni od daty zakupu, Sprzedający może przedłużyć termin wyznaczony do odbycia Rozmowy Wstępnej o kolejne 7 dni.
 2. 12. Termin zaproponowany przez Kupującego może, lecz nie musi być zaakceptowany przez Sprzedającego. Wówczas Sprzedający zaproponuje inne terminy odbycia Rozmowy Wstępnej.
 3. 13. Po dokonaniu opłaty, Kupujący zostanie powiadomiony drogą e-mail, telefoniczną, sms lub przez inny komunikator, o dacie Rozmowy Wstępnej.
 4. 14. Rozmowa Wstępna odbywa się w godzinach od 8.00 do 20.00, od poniedziałku do piątku w Dni Robocze. Sprzedający nie wyklucza jednak możliwości odbycia Rozmowy Wstępnej w innych godzinach lub dniach, ustalonych z Kupującym.
 5. 15. Rozmowa Wstępna jest inicjowana wyłącznie przez Sprzedającego i nastąpi poprzez połączenie telefoniczne lub kontakt przy wykorzystaniu innej aplikacji do rozmów typu WhatsApp.
 6. 16. W sytuacji bezskutecznej próby kontaktu  Sprzedającego z Kupującym, w ustalonym terminie Rozmowy Wstępnej, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o innym możliwym terminie, który będzie akceptowany zarówno przez Kupującego jak i Sprzedającego. Termin ten nie może jednak przypadać później niż w ciągu 7 dni od daty zakupu, chyba że Sprzedający wyraził na to zgodę.
 7. 17. W przypadku niedojścia do Rozmowy Wstępnej w terminie 7 dni od daty zakupu, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, mimo co najmniej 2 prób ze strony Sprzedającego (czy to ustalenia terminu czy to podjęcia kontaktu w ustalonym terminie), opłata podlega przepadkowi, a Sprzedający nie ma obowiązku podejmowania dalszych prób kontaktu.

Rozmowa Wstępna

 1. 18. W trakcie Rozmowy Wstępnej Sprzedający przedstawia warunki zakupu i zasady korzystania z innego lub innych produktów Sprzedającego.
 2. 19. Rozmowa Wstępna może być nagrywana przez Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedający każdorazowo na początku rozmowy poinformuje o tym Kupującego. W razie nagrywania rozmowy, do przetwarzania danych osobowych Kupującego, stosuje się postanowienia Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnej na stronie Sprzedającego pod adresem https://eliteexpert.club/rules/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 3. 20. Postanowienia końcowe:
 4. 21. Formą komunikacji stron jest korespondencja elektroniczna na podane przez Strony adresy e-mail.
 5. 22. Wszelkie reklamacje klient może zgłaszać na adres: support@eliteexpert.club
 6. 23. W sprawach między przedsiębiorcami, rękojmia za wady jest wyłączona.
 7. 24. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, albowiem jest to umowa o świadczenie usług, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. 25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.1.2021  i jest dostępny na stronie https://eliteexpert.club/rules/regulamin-rozmowa-wstepna w formie pozwalającej na pobranie przez Klienta.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij